3,019
TỔNG SỐ BÌNH OXY
ĐANG CÓ
1499
TỔNG SỐ BÌNH OXY
ĐANG CẤP CHO TRẠM
146
TỔNG SỐ
TRẠM OXY
455
SỐ BÌNH OXY
ĐANG CHO MƯỢN
1,393
SỐ BÌNH OXY
ĐANG CẦN NẠP
8,065
TỔNG SỐ LƯỢT
CHO MƯỢN BÌNH
1,032,740,000
TỔNG SỐ TIỀN (VNĐ)
ĐÃ ĐƯỢC ĐÓNG GÓP
702,765,040
TỔNG SỐ CHI (VNĐ)
329,974,960
TỔNG SỐ TIỂN (VNĐ)
TỒN QUỸ