3,019
TỔNG SỐ BÌNH OXY
ĐANG CÓ
1745
TỔNG SỐ BÌNH OXY
ĐANG CẤP CHO TRẠM
146
TỔNG SỐ
TRẠM OXY
394
SỐ BÌNH OXY
ĐANG CHO MƯỢN
1,059
SỐ BÌNH OXY
ĐANG CẦN NẠP
4,823
TỔNG SỐ LƯỢT
CHO MƯỢN BÌNH
915,560,000
TỔNG SỐ TIỀN (VNĐ)
ĐÃ ĐƯỢC ĐÓNG GÓP
331,838,000
TỔNG SỐ CHI (VNĐ)
583,722,000
TỔNG SỐ TIỂN (VNĐ)
TỒN QUỸ