Ảnh Họ & tên Ngày góp Giá trị Ghi chú
Ẩn danh 24/08/2021 1,000,000 Vnđ
CHUNG TAY UNG HO SG 240821 14 11 21 702024 - Ma giao dich/ Trace 70202 4
Trần Đình Viễn 23/08/2021 1,000,000 Vnđ
Vien chuyen tien ho tro quy oxy Ca m on a Hien FT21236915760450 - Ma g iao dich/ Trace 767874
Trịnh Sĩ Minh 18/08/2021 10,000,000 Vnđ
UNG HO TRUONG TRINH OXY MAP 180821 16 55 10 411819 - Ma giao dich/ Tra ce 411819
Nguyễn Đức An Sơn 17/08/2021 50,000,000 Vnđ
Ung ho ATM Oxy - Ma giao dich/ Trac e 248397
Đặng Thanh Hải 15/08/2021 2,000,000 Vnđ
IBVCB 1304403539 061198 DANG THANH HAI chuyen khoan ung ho quy oxy ho tro benh nhan F0 Covid
Minh Quang Mekong 14/08/2021 50,000,000 Vnđ
MB Minh Quang Mekong ung ho quy OxyMap
«12...67»
Đóng góp