Ngày chi Người nhận Nội dung chi Chứng từ Số tiền
11/03/2023 Võ Thái HIển Test khoản chi 1,000 VND
11/03/2023 Võ Thái HIển test chi 2,000 VND
03/03/2022 Hoàng Văn Tùng Ho tro TNV OxyMap 2,000,000 VND
22/02/2022 Hoang Van Tung Chi phi TNV 10,000,000 VND
22/02/2022 Lê Hải Quyền Chi phi TNV 10,000,000 VND
21/01/2022 Lê Tấn Hùng Thanh toán chi phí nạp oxy 5,720,000 VND
20/01/2022 Hoàng Văn Tùng Chi phí lương TNV 10,000,000 VND
20/01/2022 Lê Hải Quyền Chi phí lương TNV 10,000,000 VND
14/01/2022 Hoàng Văn Tùng Chi phí xăng xe TNV 5,000,000 VND
13/01/2022 Trần Thị Ngọc Giàu Chi phí sữa chữa xe chương trình OxyMap 986,000 VND
«12...5»
Đóng góp